Team @ Sri Prakash

Sri Prakash Vidya Niketan SSC,
Tuni

Sri Prakash Vidya Niketan SSC,                    <br>          Tuni
Head Mistress
Smt. B.Seeta Rani, M.A., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan CBSE,
Tuni

Sri Prakash Vidya Niketan CBSE,     <br>   Tuni
Asst. Proctor
Smt. G.Satya Vardhini, M.A., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan SSC, Payakaraopeta

Sri Prakash Vidya Niketan SSC,      Payakaraopeta
Head Master
Sri V.Ravi Kumar, M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan SSC,
Tuni

Sri Prakash Vidya Niketan SSC,   <br>        Tuni
Asst. Proctor
Smt. Madhavi Sitaratnam, M.Sc.,B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan CBSE, Payakaraopeta

Sri Prakash Vidya Niketan CBSE, Payakaraopeta
Vice Principal
Mr. Paresh Kumar Dash, M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan Primary, Payakaraopeta

Sri Prakash Vidya Niketan Primary, Payakaraopeta
Head Mistress - Primary
Smt. T.Sandhya Rani, M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan,
Annavaram

Sri Prakash Vidya Niketan, <br> Annavaram
Head Master
Sri D.L.P.Raju, M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan Nursary,
Payakaraopeta

Sri Prakash Vidya Niketan Nursary, <br> Payakaraopeta
Head Mistress - Nursery
Smt. A.Usha Rani, B.A., B.Ed.,

Sri Prakash Vidya Niketan,
Rajahmundry

Sri Prakash Vidya Niketan, <br>Rajahmundry
Academic Coordinator
Sri A.S.N.Murthy, M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Synergy School,
Peddapuram

Sri Prakash Synergy School,  <br>    Peddapuram
Dean
Smt. B.Rajeswari, M.A., B.Ed.,

Sri Prakash Synergy School,
Peddapuram

Sri Prakash Synergy School, <br> Peddapuram
Academic Incharage - Plus 2
Sri Asit Kumar Roy, M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Synergy School KIDS, Kakinada

Sri Prakash Synergy School KIDS, Kakinada
Chief Mentor
Smt. M.Kanaka Durga, M.Sc.,B.Ed.,

Sri Prakash Junior College, Payakaraopeta

Sri Prakash Junior College, Payakaraopeta
Principal
Sri V.V.S.S.Bhanu Murthy.,M.Sc., B.Ed.,

Sri Prakash Junior College,
Tuni

Sri Prakash Junior College, <br> Tuni
Academic Coordinator
Sri Md. Ibrahim, B.A., B.Ed.,

SPACES Degree College
Payakaraopeta

SPACES Degree College <br> Payakaraopeta
Principal I/C
Dr K.Veerraju, M.Sc., B.Ed., Ph.D.,

SPACES Degree College
Payakaraopeta

SPACES Degree College <br> Payakaraopeta
Vice Principal
Sri P.C.V.Subba Rao, M.Sc.,B.Ed.,
Senior Principal
Sri Prakash Schools
Sri M.V.V.S. Murthy, M.Sc., M.Ed.,
Principal
College of Education
Smt. P.Annie Amala, M.A., M.Ed.,
Principal
Sri Prakash College of Engineering
Dr. P.Ravi Kumar, M.Tech., Ph.D.,